Soudní dvůr Evropské unie ("SDEU") se v rozhodnutí C-23/20 ze dne 17. 6. 2021, Simonsen & Weel A/S v. Region Nordjylland og Region Syddanmark ("Rozhodnutí"), vypořádal s několika předběžnými otázkami v oblasti veřejných zakázek předložených mu ze strany dánských soudů.

Nejdůležitějším závěrem, který SDEU v Rozhodnutí učinil, byl ten, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být uvedeno nejen předpokládané množství či předpokládaná hodnota, ale i nejvyšší množství či nejvyšší hodnota plnění dodávaného podle rámcové smlouvy, s tím, že překročením těchto maximálních limitů bude rámcová dohoda neúčinná (obdobně viz i rozhodnutí C-216/17 ze dne 19. 12. 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust a Coopservice, podle kterého "veřejný zadavatel […] se tudíž může zavazovat […] pouze v rozsahu určitého objemu plnění a po jeho dosažení proto uvedená dohoda pozbývá svých účinků"). SDEU toto své rozhodnutí odůvodnil zejména odkazem na zásady transparentnosti a rovného zacházení, které předpokládají, že všechny podmínky a postupy zadání veřejné zakázky budou v oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo v zadávací dokumentaci) formulovány jasně, přesně a jednoznačně tak, aby všichni přiměřeně informovaní uchazeči mohli jejich přesný rozsah pochopit a aby byl veřejný zadavatel schopen ověřit, zda nabídky uchazečů kritéria veřejné zakázky skutečně splňují. Uvedení předpokládaných hodnot a nejvyšších hodnot dodávaného plnění má navíc zásadní význam i pro uchazeče, kteří si díky těmto informacím mohou posoudit, zda jsou schopni povinnosti vyplývající z rámcové dohody splnit. Nehledě na to, že pokud by tyto informace nebyly zveřejněny (nebo by nebyly závazné), mohl by se veřejný zadavatel od maximálního množství odchýlit; pro úspěšného uchazeče, který by v takovém případě nebyl schopen takto překročená maximální množství plnění dodat, by přitom taková situace hrozila vznikem odpovědnosti za neprovedení rámcové dohody.

Dále SDEU v Rozhodnutí shledal, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení má být uveden celkový odhad předpokládaného množství či předpokládané hodnoty, jakož i nejvyššího množství či nejvyšší hodnoty plnění dodávaného podle rámcové dohody, s tím, že v tomto oznámení mohou být stanoveny i další požadavky, které se veřejný zadavatel rozhodne doplnit (včetně např. informací o dalším rozčlenění celkového předpokládaného množství apod.).

Konečně SDEU v Rozhodnutí uzavřel, že přes veškeré jeho výše uvedené závěry se čl. 2d odst. 1 písm. a) směrnice 89/665 (podle kterého důsledkem uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie, aniž by to bylo podle směrnice 2014/24 přípustné, je neúčinnost veřejné zakázky, resp. v tomto případě rámcové dohody) v posuzovaném případě neuplatní. Cílem příslušného článku je totiž zavedení přísné sankce pro ty nejzávažnější případy porušení unijního práva v oblasti veřejných zakázek (tj. případy, kdy by byla veřejná zakázka zadána přímo, bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie). V situaci, kdy oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno bylo, pouze v něm, mimo jiné, nebylo uvedeno nejvyšší množství či nejvyšší hodnota plnění dodávaného podle rámcové smlouvy, by bylo použití tohoto článku nepřiměřené.

Lze tedy uzavřít, že veřejný zadavatel je povinen v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvést, mimo jiné, i nejvyšší množství či nejvyšší hodnotu plnění dodávaného podle rámcové smlouvy, s tím, že překročením takto stanoveného limitu bude rámcová dohoda neúčinná. Dodržování této povinnosti je nezbytné pro zachování zásad transparentnosti a rovného zacházení; porušení této povinnosti však nemá bez dalšího za následek neúčinnost veřejné zakázky, resp. rámcové dohody, podle čl. 2d odst. 1 písm. a) směrnice 89/665.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies