Kristýna Zakouřilová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na které následně složila státní rigorózní zkoušku z oboru civilní právo procesní. V akademické oblasti se zabývala, mimo jiné, tématem neplatnosti a neúčinnosti právních jednání v insolvenčním řízení. Kristýna rovněž studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní studia – diplomacie. Před zahájením spolupráce s Achour & Partners působila Kristýna v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři.

Kristýna se specializuje na oblast práva občanského a obchodního a právní poradenství poskytuje zejména v oblasti práva smluvního, právních vztahů k nemovitým věcem a v oblasti soudních sporů. Kristýna byla členkou týmu právních poradců, který poskytoval právní poradenství při významných mezinárodních a vnitrostátních soudních a rozhodčích řízeních. Účastnila se rovněž významných transakcí v oblasti akvizic tuzemských obchodních společností.

V rámci Achour & Partners se Kristýna, mimo jiné, podílela na následujících transakcích a zastupování investorů:

  • Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s revitalizací rozvojové lokality v Praze navazující na významný dopravní uzel v hodnotě převyšující 2 miliardy Kč, včetně vypracování komplexní smluvní dokumentace zahrnující podmínky spolupráce mezi sektorovým zadavatelem a investorem, podmínky inženýrské a projektové přípravy, zřizování služebností, budoucí prodej pozemků, principy vzájemného vypořádání pro případ předčasného ukončení spolupráce či právní aspekty faktického propojení podzemní stavby se samostatným účelovým určením s horní stavbou tvořící součást pozemku.
  • Právní poradenství významné technologické mezinárodní skupině v oblasti insolvenčního práva, včetně nastavení vztahů s věřiteli, posouzení nejvhodnějšího způsobu řešení úpadku (a to i s ohledem na zahraniční provázanost skupiny a případnou aplikovatelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení), přípravy veškeré nezbytné dokumentace a komplexního řešení dopadů ekonomické situace společnosti na její financování či pracovněprávní vztahy.
  • Právní poradenství významné developerské a investiční skupině v souvislosti s akvizicí některých developerských projektů v širším centru Prahy v hodnotě převyšující 5 miliard Kč, včetně realizace due diligence, přípravy smluvní dokumentace a nastavení akviziční struktury a podmínek financování.
  • Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s realizací transakce se soukromým investorem v hodnotě převyšující 3 miliardy Kč z pohledu problematiky veřejné podpory, včetně ošetření rizik spojených s realizací transakce (zejména majetkových převodů) na základě smluv o smlouvě budoucí či posouzení možnosti využití tzv. kritéria subjektu v tržním hospodářství.
  • Právní poradenství bývalým členům statutárního orgánu významné společnosti provozující odpadové hospodářství a jejich zastupování v rámci soudního řízení o náhradu škody v objemu cca 30 milionů Kč z titulu tvrzeného porušení péče řádného hospodáře při realizaci investice, včetně řešení řady precedentních otázek, např. otázky rozsahu informací nezbytných pro výkon činnosti statutárního orgánu, povahy a vlivu obce jako jediného akcionáře společnosti či možnosti vzniku škody při investování do vlastního majetku.
  • Právní poradenství zahraničnímu investorovi a asistence při jeho zastupování před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání, včetně řešení řady precedentních otázek, např. otázky přičitatelnosti právních a faktických jednání, výkladu právních jednání a projevené vůle stran či ochrany spotřebitele při záměně účastníka právního vztahu (v návaznosti na zapojení účelové projektové společnosti do závazkového vztahu).
  • Právní poradenství významnému statutárnímu městu v souvislosti s narovnáním historických vztahů a právních poměrů vyplývajících z řady probíhajících soudních řízení při výstavbě nové administrativní budovy v hodnotě převyšující 1,4 miliardy Kč ve strategickém rozvojovém území, včetně posouzení transakce s ohledem na problematiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nedovolené veřejné podpory, převzetí majetku ve smyslu občanského zákoníku či práv duševního vlastnictví, a příprava komplexní smluvní dokumentace pro účely narovnání včetně veškerých procesních podání.
  • Právní poradenství bývalému členovi statutárního orgánu akciové společnosti v oblasti zemědělství a zpracování masných výrobků a jeho zastupování v rámci soudního řízení o náhradě škody v objemu cca 40 milionů Kč z titulu tvrzeného porušení péče řádného hospodáře, včetně řešení vzájemného vlivu soudního řízení a insolvenčního řízení příslušné akciové společnosti, odpovědnosti v souvislosti s krizovým financováním společnosti či analýzy skutečné vlastnické struktury a vlivu skrytého vlastníka na rozhodovací procesy společnosti.
  • Právní poradenství významné skupině investorů v oblasti zajišťování regionálních volnočasových aktivit při vypořádání nároků z předčasně ukončené smlouvy o investici uzavřené s veřejnoprávní korporací, zejména v oblasti závazkových vztahů a práva nemovitých věcí (včetně určení vlastnictví objektů umístěných na cizích pozemcích či posouzení a vypořádání zhodnocení cizího majetku).
  • Právní poradenství významné developerské a investiční skupině v souvislosti se založením joint-venture pro účely akvizic významných rozvojových území v Praze, včetně nastavení corporate governance, financování a exitové strategie, přípravy call opcí, práv tag-along a drag-along a řešení případných neshod mezi akcionáři či následného vstupu strategického investora do projektů.

Kristýna je rovněž autorkou řady odborných novinek a článků v oblasti zejména věcných práv, závazkových vztahů a veřejné podpory. Ve své publikační činnosti se zabývala např. vybranými aspekty obsahu služebností, přechodem práv a povinností ze smluv o zřízení služebností či problematikou právních fikcí a domněnek.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies