Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 120/2019 ze dne 27. 2. 2020 uvedl: „V poměrech odpovědnosti státu za škodu způsobenou jeho nesprávným úředním postupem není pro snížení náhrady škody při aplikaci § 450 obč. zák. žádný prostor vzhledem k charakteru okolností, které má soud při své úvaze vzít na zřetel.

K tomuto závěru Nejvyšší soud dospěl v rámci řízení, ve kterém se žalobce domáhal náhrady škody po státu z důvodu nesprávného úředního postupu. Stát v pozici žalovaného argumentoval mimo jiné tím, že soud měl údajně žalobcem požadovanou výši náhrady škody snížit v souladu s § 450 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku („Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména k tomu, jak ke škodě došlo, jakož i k osobním a majetkovým poměrům fyzické osoby, která ji způsobila; přihlédne přitom také k poměrům fyzické osoby, která byla poškozena. …“). Nejvyšší soud tuto argumentaci žalovaného odmítl s tím, že: „V případě odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, nemohou být důvodem pro snížení náhrady škody poměry státu, neboť jeho ekonomická síla relevantnost takové úvahy vylučuje. Nelze reálně uvažovat ani o tom, že by důvodem zvláštního zřetele hodným v takovém případě mohly být poměry poškozeného, neboť ty budou v porovnání s poměry státu vždy horší. V poměrech odpovědnosti státu neumožňují snížení náhrady škody ani okolnosti, za kterých ke škodě došlo, neboť při nesprávném úředním postupu, vzniká škoda vždy v situaci, kdy stát při výkonu veřejné moci uplatňuje své vrchnostenské oprávnění. Stát jako škůdce tedy v tomto vztahu nevystupuje v rovném postavení s poškozeným, které je typické pro vztahy občanskoprávní, ale v postavení mocenském, což aplikaci moderačního oprávnění soudu vůči němu vylučuje.

Z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 120/2019 tedy vyplývá, že přestože se podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem sice subsidiárně použije občanský zákoník, konkrétně ustanovení o moderačním právu soudu z povahy věci (s ohledem na ekonomické postavení státu, na jeho poměry i mocenské postavení ve vztahu k osobě, které svým pochybením škodu způsobil) aplikovat nelze.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies