Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání (dále jen "Vyhláška"). Vyhláška je prováděcím předpisem podle § 9 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a nahrazuje a ruší starší vyhlášku č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Podle Vyhlášky musejí poskytovatelé podpor malého rozsahu (tzv. podpor de minimis) v centrálním registru vedeném ÚOHS s účinností od 1. 9. 2020 nově uvádět mimo jiné i údaje o tzv. druhu opatření. Druhem opatření je myšleno rozlišení, zda je konkrétní podpora poskytnutá ad hoc (tj. jednorázově, individuálně), nebo zda je poskytnuta na základě určitého režimu (tj. logického rámce obsahujícího věcné, časové a finanční podmínky pro poskytnutí podpory, např. operačního programu). Toto rozlišení je zásadní pro určení, jak dlouho bude záznam o poskytnuté podpoře uchováván. Podle čl. 6 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 se záznamy o ad hoc podporách uchovávají po dobu deseti jednoletých účetních období ode dne, kdy byly poskytnuty, zatímco záznamy o podporách poskytnutých v určitém režimu se uchovávají po dobu deseti jednoletých účetních období ode dne, kdy byla poskytnuta poslední jednotlivá podpora v rámci tohoto režimu (tj. doba uchovávání běží nikoli ode dne poskytnutí konkrétní podpory, ale ode dne poskytnutí poslední podpory v konkrétním režimu). Teprve po uplynutí této doby bude záznam o poskytnuté podpoře z centrálního registru automaticky vymazán.

Vedle výše uvedeného Vyhláška dále stanoví, že s účinností od 1. 7. 2020 budou příjemci podpor z řad fyzických osob v centrálním registru nově identifikováni podle data narození (ne podle rodného čísla).

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies