Nejvyšší soud České republiky ("Nejvyšší soud") se v rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3994/2018 ze dne 21. 7. 2020 vyjádřil k otázce, jak posuzovat dodržení povinnosti statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 194 odst. 5 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v rozhodném znění.

V daném případě byla obchodní korporací provedena rekonstrukce, která se následně ukázala být nevýhodná (když nevedla k odstranění primárního problému, kvůli kterému byla realizována, a proto byla po dvou letech předělána); z toho důvodu se obchodní korporace domáhala po svém bývalém členovi statutárního orgánu náhrady škody z titulu údajného porušení péče řádného hospodáře. Odvolací soud na to dospěl k závěru, že statutární orgán péči řádného hospodáře neporušil, neboť postupoval v souladu s dlouhodobými podnikatelskými záměry, které již v době před provedením rekonstrukce schválila dozorčí rada.

Nejvyšší soud se však s argumentací odvolacího soudu neztotožnil a uvedl: "Odvolací soud se neřídil judikaturou Nejvyššího soudu, neboť svůj závěr, podle kterého žalovaný předseda představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, založil pouze na tom, že představenstvo postupovalo v souladu s dlouhodobými podnikatelskými záměry společnosti. Podnikatelské záměry na roky 2007 a 2008 sice byly schváleny dozorčí radou, nikdo však není podle § 194 odst. 4 obch. zák. oprávněn udělovat představenstvu společnosti závazné pokyny týkající se obchodního vedení […] Skutečnost, že žalovaný sledoval pokyny uvedené v podnikatelských záměrech společnosti, jej proto povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře nezbavovala. Odvolací soud se v rozporu s judikatorními závěry nezabýval otázkou, zda žalovaný jednal s potřebnými znalostmi, tedy informovaně, zejména zda využil (v té době) dostupné informační zdroje a na jejich základě pečlivě zvážil možné výhody a nevýhody existujících variant změny způsobu vytápění."

Jinými slovy, sama skutečnost, že se statutární orgán řídí již dříve přijatými podnikatelskými plány, ještě neznamená, že by postupoval v souladu s péčí řádného hospodáře. I v takovém případě je totiž třeba zkoumat, zda statutární orgán postupuje informovaně, pečlivě a v zájmu obchodní korporace.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies