Nejvyšší soud České republiky se v usnesení sp. zn. 27 Cdo 3823/2020, ze dne 25. 8. 2021 vyjádřil k otázce smluvní volnosti při stanovení hodnoty vypořádacího podílu člena, jehož účast v družstvu (za trvání družstva) skončila v případech, ve kterých má být základem pro určení vypořádacího podílu hodnota vycházející z účetnictví společnosti či družstva.

Podle Nejvyššího soudu, požadavek poctivého vypořádání platí jako obecný princip, jímž je soud povinen poměřovat všechny případy, ve kterých má být základem pro určení vypořádacího podílu hodnota vycházející z účetnictví společnosti či družstva (viz např. usnesení sp. zn. 29 Cdo 3610/2013), a jako takový se prosadí nezávisle na tom, zda způsob výpočtu vypořádacího podílu stanoví společenská smlouva či stanovy, nebo zda je vypořádací podíl určován podle zákonné úpravy. Ve světle tohoto obecného pravidla je pak nutno vykládat ustanovení § 233 obch. zák. a musí je respektovat i případná odchylná úprava ve stanovách družstva.

I v případě, že stanovy družstva určí vlastní způsob vypořádání, musí být vypořádání mezi družstvem a jeho členy poctivé v tom smyslu, aby hodnota vypořádacího podílu člena, jehož účast v družstvu (za trvání družstva) skončila, odpovídala hodnotě majetku připadajícího na jeho členský podíl.

Ustanovení § 233 odst. 5 obch. zák. upřednostňuje při určení způsobu výpočtu vypořádacího podílu autonomii vůle družstva a zákonnou úpravu nabízí až jako podpůrné řešení pro případ, kdy členové družstva ve stanovách neurčili jiná pravidla. Autonomie vůle družstva při určení způsobu výpočtu vypořádacího podílu však není zcela neomezená; obecným korektivem je i v případě odchylné úpravy vypořádacího podílu ve stanovách družstva zásada poctivosti (spravedlnosti) vypořádání. Požadavku poctivosti odpovídá, aby v případě výrazného nepoměru mezi výší vlastního kapitálu podle účetní závěrky a skutečnou (tržní) hodnotou čistého obchodního majetku družstva bylo k této skutečnosti při výpočtu vypořádacího podílu přihlédnuto. Výpočet vypořádacího podílu tak má vycházet z reálné hodnoty majetku družstva odpovídající stavu na trhu v době, k níž družstvo výši vypořádacího podílu určuje.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies