Komise Evropské unie (“Komise“) v rozhodnutí SA.28599 dne 10. 6. 2021 potvrdila, že opatření poskytnutá v letech 2005 až 2008 provozovatelům (operátorům) pozemních platforem na digitalizaci a rozšíření televizní sítě ve vzdálených oblastech Španělska byla poskytnuta v rozporu s pravidly Evropské unie pro veřejnou podporu. Španělsku proto bylo uloženo, aby zajistilo vrácení takto neoprávněně poskytnuté veřejné podpory od jejích příjemců zpět poskytovali.

Komise k tomuto rozhodnutí dospěla již v roce 2013, a to poté, co zahájila formální vyšetřování po obdržení podnětu jednoho z konkurenčních soutěžitelů, operátora satelitní sítě. Soudní dvůr Evropské unie toto původní rozhodnutí Komise v roce 2017 zrušil z důvodu nedostatečného zdůvodnění závěrů o selektivitě posuzovaných opatření; Komise proto provedla dodatečné šetření, při kterém nyní potvrdila, že posuzovaná opaření skutečně byla selektivní, a skutečně založila nepřípustnou veřejnou podporu.

Selektivita (a tedy nepřípustnost veřejné podpory) byla shledána právě v tom, že příslušná opatření byla Španělskem poskytnuta pouze provozovatelům pozemních platforem, žádným jiným provozovatelům alternativních konkurenčních technologií (a to i přesto, že satelitní technologie měla po právní i faktické stránce stejné postavení a bylo možné ji pro usnadnění přechodu z analogové na digitální televizi a na provoz a údržbu digitální televizní sítě rovněž využít). Jinými slovy, v důsledku přijatých opatření došlo k porušení tzv. technologické neutrality, když bylo s digitální pozemní televizí nakládáno jako s jedinou technologií pro provedení dotované digitalizace, a jejím operátorům byla poskytnuta nepřípustná selektivní výhoda oproti ostatním konkurentům.

V návaznosti na potvrzující rozhodnutí Komise je tak nyní na Španělsku, aby v souladu s metodikou stanovenou Komisí v jejím rozhodnutí vyčíslila, jaké společnosti a v jaké výši budou muset poskytnutou nepřípustnou veřejnou podporu vrátit. Evropská unie v tomto směru nestanovuje pokuty či sankce pro příjemce veřejné podpory; vyžaduje ale, aby byla deformace hospodářské soutěže způsobená poskytnutím nepřípustné veřejné podpory odstraněna a aby byla obnovena rovnost mezi soutěžiteli (a to neprodleným vrácením nepřípustné veřejné podpory zpět poskytovateli).

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies