Dne 1. června nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů ("ZESM"), který dále implementuje právní předpisy Evropské unie v oblasti tzv. praní špinavých peněz a financování terorismu. Přestože dosavadní právní úprava stanovila povinnost zápisu skutečných majitelů, nedostatečné sankce vedly k situacím, kdy byla povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů často přehlížena. ZESM tak k vynucení povinností zavádí mimo jiné sankce zasahující do samotného chodu obchodních korporací. Obchodní korporace, které zajistily zápis skutečného majitele podle dosavadní právní úpravy, musí zajistit kontrolu platnosti zapsaných údajů do šesti měsíců ode dne účinnosti ZESM, pro ostatní obchodní korporace platí povinnost údaje zapsat bez zbytečného odkladu od účinnosti ZESM.

Skutečným majitelem je podle ZESM každá fyzická osoba, která je "koncovým příjemcem" nebo "osobou s koncovým vlivem". Základní hranicí je pro určení koncového příjemce 25 % z celkového majetkového prospěchu a pro určení koncového vlivu 25% podíl na hlasovacích právech, a to včetně přímé nebo nepřímé účasti. Skutečných majitelů může být více a jejich postavení musí být vždy posuzováno materiálně podle konkrétního faktického stavu. Nebude-li možné skutečného majitele zjistit podle podílu na majetkovém prospěchu nebo hlasovacích právech, bude jím každá osoba ve vrcholném vedení obchodní korporace. Evidující osoba v takovém případě přitom musí zaznamenat kroky učiněné při zjišťování skutečného majitele (a důvody pro které nemohl být zjištěn).

ZESM usnadňuje zápis novým institutem tzv. automatického průpisu, na základě kterého budou zapsáni skuteční majitelé zjistitelní z existujících rejstříků a evidencí. Automaticky zapsané údaje bude ale nutné vždy zkontrolovat, zda odpovídají skutečnému stavu. S tím se pojí i nový přístup veřejnosti k informacím z evidence skutečných majitelů, kdy bude možné získat informace o skutečném majiteli na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Významnou změnou je zavedení tzv. nesrovnalosti, jako "stavu, kdy platné údaje nebo údaje, které byly z evidence skutečných majitelů vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému stavu, nebo stav, kdy v evidenci skutečných majitelů nejsou zapsány žádné údaje." Orgány veřejné moci budou mít povinnost oznamovat nesrovnalosti rejstříkovému soudu, který je následně zapíše do evidence a vyzve k jejich odstranění. Pokud nebude nesrovnalost na výzvu soudu odstraněna, bude zahájeno řízení o jejím odstranění. V návaznosti na zjištění nesrovnalosti ZESM zavádí pokuty až do výše 500 tis. Kč za její neodstranění (nezapsání informací o skutečném majiteli) a u obchodních korporací sankci nemožnosti vyplacení podílu na prospěchu (rozdělení zisku) skutečnému majiteli nezapsanému v evidenci a pozastavení výkonu jeho hlasovacích práv.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies