Dne 8. června 2020 Vláda České republiky schválila návrh zákona, kterým se, mimo jiné, mění § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ("ZZVZ"), kdy do § 14 odst. 1 ZZVZ by měla být doplněna věta "Pro účely věty první se za pořízení věci nepovažuje pořízení cenného papíru nebo jiného investičního nástroje12), obchodního závodu, samostatné organizační složky, pobočky nebo podílu v obchodní korporaci.".

Výše uvedená novela reaguje, mimo jiné, na rozsudek Nejvyššího správní soudu č. j. 9 As 139/2020-125, ze dne 29. 10. 2020 ("Rozsudek 9 AS 139/2020"), podle kterého je korporátní akvizice veřejnou zakázkou na dodávky podle § 14 odst. 1 ZZVZ. Rozsudkem 9 AS 139/2020 bylo postaveno najisto, že koupě akcií, podílů nebo závodu představuje veřejnou zakázku na dodávky, a v souladu se závěry stanovenými v Rozsudku 9 AS 139/2020 proto musí být postupováno i v případě jiné obdobné transakce.

Rozsudek 9 AS 139/2020 se věnoval případu, kdy Liberecký kraj mimo zadávací řízení připravoval nákup akcií společností, které měly zajistit veřejnou dopravu. Jedna z konkurenčních společností tento postup napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu obcházení ZZVZ. Další problematickou otázkou řešenou v Rozsudku 9 AS 139/2020 bylo, zda zákonodárce při vymezení veřejné zakázky na dodávky odpovídajícím způsobem transponoval článek 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 201/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, jelikož v § 14 odst. 1 ZZVZ je stanoveno vymezení, že veřejnou zakázkou na dodávky je pořízení "věcí, zvířat a ovladatelných přírodních sil", kdežto ve směrnici je místo takového vymezení použit pouze pojem "výrobek"; tj. ZZVZ převzal širší vymezení pro veřejnou zakázku na dodávky než samotná směrnice.

Nejvyšší správní soud na základě podané kasační stížnosti posuzoval, zda koupě akcií či závodu může spadat pod veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 ZZVZ, podle kterého "Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht". Nejvyšší správní soud konstatoval, že pro definici pojmu "věc" je nutné vycházet z § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ("OZ"), podle kterého je věcí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Vzhledem k tomu, že jak závod, tak akcie, jsou věcmi ve smyslu § 489 OZ a ZZVZ neobsahuje ustanovení, kterým by nabytí a převod těchto věcí bylo vyňato z působnosti ZZVZ, jedná se o veřejné zakázky na dodávky. Podle Nejvyššího správního soudu: "Vzhledem k tomu, že jak závod, tak akcie jsou věcmi ve smyslu § 489 občanského zákoníku (o čemž není v nynější věci sporu) a zákon o zadávání veřejných zakázek neobsahuje ustanovení, které by nabytí a převod těchto věcí vyjímalo z jeho působnosti, nelze dospět k jinému závěru, než že se v nynější věci jednalo o veřejné zakázky na dodávky a žalobce je tedy byl povinen podle § 2 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek zadat v zadávacím řízení."

Nejvyšší správní soud dále uvedl, že změny takového právního stavu lze dosáhnout pouze novelou ZZVZ. Již v roce 2020 byla navržena novela ZZVZ, prostřednictvím které bylo navrhováno doplnění § 14 odst. 1 ZZVZ o větu "pro účely věty první se za věc nepovažuje cenný papír, obchodní závod nebo podíl v obchodní korporaci". Projednávání této novely Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky bylo ukončeno s koncem předchozího volebního období.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies